Logotyp

Din visselblåsnings­rapport

Här kan du rapportera information kring missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Du som ingår i den skyddade personkretsen nedan är välkommen att lämna din rapport.

Fyll i formuläret så utförligt du kan, det underlättar vår utredning. Du har också möjlighet att bifoga filer. Du väljer helt själv vilken information du vill lämna men den ska vara nödvändig för att avslöja missförhållandet ifråga.

a) arbetstagare, b) person som gör en förfrågan om eller söker arbete, c) person som söker eller utför volontärarbete, d) person som söker eller fullgör praktik, e) person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning, f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag, g) person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, eller i) har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Observera att du inte omfattas av lagens skydd för det fall du inte tillhör personkretsen.

Datum

Välj datum

Beskriv vem eller vilka som är inblandade

Beskriv var händelsen inträffade om det finns en specifik plats

Beskriv vad som har föranlett din rapport så utförligt du kan

Beskriv eventuella andra åtgärder du har vidtagit

Berätta om det är något mer vi behöver veta

Om du vill bifoga någon fil har du möjlighet att göra det här. Tänk på att rensa materialet från eventuell data som kan avslöja din identitet. Observera att du inte erhåller ansvarsfrihet mot åsidosättande av tystnadsplikt eller sekretessavtal om du genom att bifoga filen lämnar ut en handling eller ett dokument från verksamheten.

Frivilliga kontaktuppgifter

Här har du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter.