Logotyp

Du kan göra skillnad - Visselblås!

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Säkerhet och konfidentialitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Du kan därför känna dig trygg i att dela med dig av din information.

Är mitt ärende ett visselblåsarfall?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Läs mer om vilka personer som omfattas under ”Vanliga frågor” nedan. Rapporten ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas. Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten. Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet. Du behöver inte ha bevis för att din rapport utan det räcker med att du har skälig anledning att anta informationen du lämnar är sann. Rapporten får inte grunda sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i rapporten. Notera att du kan ha rapporteringsskyldighet som ska hanteras i andra kanaler. Visselblåsartjänsten ska inte användas för uppgiftslämnande där du har rapporteringsskyldighet enligt verksamhetsspecifika lagar eller regler. Läs igenom all information på den här rapporteringssidan för att säkerställa att du lämnar din rapport i rätt kanal.

Hur lämnar jag min rapport?

Du lämnar din skriftliga rapport genom att klicka på “Skapa en rapport”. Vill du lämna din rapport muntligen kan du klicka på ”Andra sätt att visselblåsa” för att se fler alternativ. I din skriftliga rapport har du möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret. När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera. Du kommer att ha ett meddelande från oss i det inloggade läget inom 7 dagar. Vi uppmuntrar visselblåsare att i första hand använda sig av våra interna rapporteringskanaler enligt ovan. Det finns även möjlighet att rapportera externt till en myndighet. Vill du rapportera externt inom Sverige har regeringen utsett olika myndigheter som du kan vända dig till beroende på vad din rapport handlar om, bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Konkurrensverket. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

Vanliga frågor

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos verksamheten: a) arbetstagare, b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, c) personer som söker eller utför volontärarbete, d) personer som söker eller fullgör praktik, e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning, f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag, g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Personer som inkluderas i listan under frågan ovan är skyddade mot repressalier enligt lag. Arbetsgivaren som rapporten avser får inte vidta repressalier på grund av en lämnad rapport mot en rapporterande person eller en närstående till denne. Du har rätt till skadestånd från den som utsätter dig för en repressalie på grund av rapporteringen. Notera att du däremot inte är skyddad av lag om du genom rapporteringen gör dig skyldig till brott. Du som visselblåsare erhåller även skydd i form av ansvarsfrihet, vilket innebär att du inte kan hållas ansvarig rättsligt för åsidosättande av tystnadsplikt förutsatt att den aktuella informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Du ska inte lämna mer information än vad du har skälig anledning att anta är nödvändig för att avslöja missförhållandet för att omfattas av detta skydd. Observera att du inte har rätt att lämna ut handlingar/dokument från verksamheten med stöd av reglerna om ansvarsfrihet. Skyddet gäller inte heller vid brytande av kvalificerad tystnadsplikt. Sådan tystnadsplikt förekommer bl.a. inom hälso- och sjukvården, verksamheter som hanterar frågor som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter) m.m och verksamhet som lyder under lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

En utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport. Din rapport hanteras av personer som är bundna av åtaganden kring sekretess/tystnadsplikt kring identitetsuppgifter. Observera dock att för det fall din rapport mynnar ut i en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd kan uppgifterna i rapporten och eventuella personuppgifter lämnas ut till utredande/rättsliga myndigheter.