Du kan göra skillnad - Visselblås!

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Säkerhet och anonymitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Du kan därför känna dig trygg i att dela med dig av din information.

Är mitt ärende ett visselblåsarfall?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring allvarliga missförhållanden som rör företagets eller koncernens vitala intressen eller individers liv eller hälsa. Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport. Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

Hur lämnar jag min rapport?

Du lämnar din skriftliga rapport genom att klicka på “Skapa en rapport”. Vill du lämna din rapport muntligen kan du klicka på ”Andra sätt att visselblåsa” för att se fler alternativ. I din skriftliga rapport har du möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret. När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera. Du kommer att ha ett meddelande från oss i det inloggade läget inom 7 dagar. Vi uppmuntrar visselblåsare att i första hand använda sig av våra interna rapporteringskanaler enligt ovan. Det finns även möjlighet att rapportera externt till en myndighet. Vill du rapportera externt inom Sverige har regeringen utsett olika myndigheter som du kan vända dig till beroende på vad din rapport handlar om, bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Konkurrensverket. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

Skapa en rapport Följ upp en tidigare rapport Andra sätt att visselblåsa

Vanliga frågor

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos verksamheten: a) arbetstagare, b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, c) personer som söker eller utför volontärarbete, d) personer som söker eller fullgör praktik, e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning, f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag, g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Personer som inkluderas i listan under frågan ovan är skyddade enligt lag. Arbetsgivaren som rapporten avser får inte vidta repressalier på grund av en lämnad rapport. Du har rätt till skadestånd från den som utsätter dig för en repressalie på grund av rapporteringen. Notera att du däremot inte är skyddad av lag om du genom att slå larm gör dig skyldig till brott. Du som visselblåsare erhåller även skydd i form av ansvarsfrihet, vilket innebär att du inte kan hållas ansvarig rättsligt för åsidosättande av tystnadsplikt. Detta gäller dock inte om du lämnar ut en handling eller åsidosätter en så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Sådan tystnadsplikt har företräde framför den grundlagsfästa meddelarfriheten. Ett exempel på detta är tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården.

En utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.