Du kan göra skillnad - Visselblås!

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Säkerhet och anonymitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Du kan därför känna dig trygg i att dela med dig av din information.

Är mitt ärende ett visselblåsarfall?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring allvarliga missförhållanden som rör företagets eller koncernens vitala intressen eller individers liv eller hälsa. Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport. Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

Hur lämnar jag min rapport?

Du lämnar din rapport genom att klicka på “gör en anmälan” till höger. Du har möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret. När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa ditt ärende. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera. Du kommer att ha ett meddelande från oss i det inloggade läget inom 7 dagar.

Gör en anmälan Följ upp en tidigare anmälan Andra sätt att visselblåsa

Vanliga frågor

Arbetstagare och inhyrd personal kan använda rapporteringssystemet och skyddas mot repressalier enligt lag. Utöver den skyddade personkretsen kan även externa intressenter använda rapporteringssystemet.

Som arbetstagare eller inhyrd personal är du som visselblåsare skyddad enligt lag. Arbetsgivaren som rapporten avser får inte vidta repressalier på grund av en lämnad rapport. Du ska ha rätt till skadestånd från den som utsätter dig för en repressalie på grund av rapporteringen. Notera att du däremot inte är skyddad av lag om du genom att slå larm gör dig skyldig till brott. Du som visselblåsare är skyddad och kan inte hållas ansvarig för en överträdelse av din tystnadsplikt. Detta gäller dock inte om du lämnar ut en hemlig handling eller åsidosätter en så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Sådan tystnadsplikt har företräde framför den grundlagsfästa meddelarfriheten. Ett exempel på detta är tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården.

Vår visselblåsartjänst tillhandahålls av Insatt, som är en extern part. En utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.